SIAL 2012 (Paris-Fransa) / 21-25 Ekim 2012-20/11/2012