SIAL 2014 (Paris-Fransa) / 19-23 Ekim 2014-25/10/2014